درخواست نمایندگی


درخواست نمایندگی

شرايط و ضوابط عمومی واگذاری نمايندگی فروش محصولات و راهکارها

 1. متقاضی نمايندگی دارای شخصيت حقيقی و حقوقی معتبر باشد و اعتبار ايشان برای شرکت محرز باشد.
 2. متقاضی از لحاظ موازين حقوقی منع قانونی برای انجام معاملات نداشته باشد و ممنوع المعامله نباشد.
 3. متقاضی توانايی مالی کافی برای شروع و خريد کالا به صورت نقد را داشته باشد.
 4. متقاضی دارای دفتر کار ثابت در منطقه خود باشد.
 5. متقاضيان حقيقی و حقوقی دارای توانايی کافی در امر فروش در حوزه مورد نظر خود باشند به ترتيبی که از يک‌سو توانايی فروش آن‌ها متناسب توليد شرکت و از سوی ديگر با توجه به تراکم جمعيتی منطقه مورد فعاليت نماينده جوابگوی برنامه فروش در آن منطقه باشد.
 6. قيمت‌های اعلامی از طرف شرکت برای اعمال سياست يکسان در کل کشور از جانب متقاضی رعايت گردد. نماينده مجاز به افزايش قيمت بيش از بيست درصد نسبت به لیست قيمت فروش شرکت نمی‌باشد.
 7. نظرات مشتريان به عنوان بالاترين مرجع قضاوت و کنترل کيفيت توسط نمايندگان به شرکت ارجاع داده شود.
 8. قرارداد نمايندگی به مدت شش ماه بصورت آزمايشی بسته خواهد شد و ادامه فعالیت به تشخیص شرکت خواهد بود. چنانچه رضایت شرکت از نماينده محرز گردد، پس از اين مدت قرارداد برای دو سال تمديد می‌گردد.
 9. تأمين وثيقه از طرف نماينده به صورت يک فقره چک به ارزش ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت امانی تا پایان زمان همکاری.

فرم زیر را پر کنید و منتظر تماس کارشناسان ما باشید ...

شرايط و ضوابط عمومی واگذاری نمايندگی فروش محصولات و راهکارها

 1. متقاضی نمايندگی دارای شخصيت حقيقی و حقوقی معتبر باشد و اعتبار ايشان برای شرکت محرز باشد.
 2. متقاضی از لحاظ موازين حقوقی منع قانونی برای انجام معاملات نداشته باشد و ممنوع المعامله نباشد.
 3. متقاضی توانايی مالی کافی برای شروع و خريد کالا به صورت نقد را داشته باشد.
 4. متقاضی دارای دفتر کار ثابت در منطقه خود باشد.
 5. متقاضيان حقيقی و حقوقی دارای توانايی کافی در امر فروش در حوزه مورد نظر خود باشند به ترتيبی که از يک‌سو توانايی فروش آن‌ها متناسب توليد شرکت و از سوی ديگر با توجه به تراکم جمعيتی منطقه مورد فعاليت نماينده جوابگوی برنامه فروش در آن منطقه باشد.
 6. قيمت‌های اعلامی از طرف شرکت برای اعمال سياست يکسان در کل کشور از جانب متقاضی رعايت گردد. نماينده مجاز به افزايش قيمت بيش از بيست درصد نسبت به لیست قيمت فروش شرکت نمی‌باشد.
 7. نظرات مشتريان به عنوان بالاترين مرجع قضاوت و کنترل کيفيت توسط نمايندگان به شرکت ارجاع داده شود.
 8. قرارداد نمايندگی به مدت شش ماه بصورت آزمايشی بسته خواهد شد و ادامه فعالیت به تشخیص شرکت خواهد بود. چنانچه رضایت شرکت از نماينده محرز گردد، پس از اين مدت قرارداد برای دو سال تمديد می‌گردد.
 9. تأمين وثيقه از طرف نماينده به صورت يک فقره چک به ارزش ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت امانی تا پایان زمان همکاری.

فرم زیر را پر کنید و منتظر تماس کارشناسان ما باشید ...