بازیابی محموله و ناوگان سرقتی با استفاده از سامانه مدیریت ناوگان دلفین

تشخیص خطای دیاگ خودروهای اسکانیا، علل ایجاد و راه‌های رفع خطا با استفاده از ردیاب دلفین

پشتیبانی از ناوگان عملیاتی شرکت‌های برق در مدیریت بحران ویروس کرونا

طرح هما و پیاده‌سازی آن در شرکت‌های توزیع برق